REKLAMAČNÝ PORIADOK

Úvod

Na tovar, ktorý si zakúpite prostredníctvom nášho internetového obchodu slmn.sk sa vzťahujú záruky a dodržiavame reklamačný postupy platné v Českej republike a náš reklamačný poriadok je v súlade s občianskym, resp. obchodným zákonníkom, a rovnako v súlade so zákonom na ochranu spotrebiteľa.

Náš reklamačný poriadok upresňuje presný postup zákazníka a firmy slmn.sk v prípade, že vznikne na strane zákazníka oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby predávaného tovaru.

Základným dokumentom pre uplatňovanie reklamácií je doklad o nákupe (faktúra, dodací list) alebo záručný list.

Reklamácie

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník a z.č. 634/1992 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný Tovar (ďalej len "Tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady ( ďalej len "Reklamácie").

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ vec prevzal,

má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané, sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu bežne používa, vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy, je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Práva z vady tovaru

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy.

Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

Lehota

Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Záručná doba začína plynúť prevzatím Tovar Zákazníkom. Záručná doba pre Kupujúceho spotrebiteľa činí 24 mesiacov, avšak pre Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je záručná doba iba 12 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol Tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny Tovar začína plynúť nová záručná doba.

Vybavenie reklamácie

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo poskytnutie zľavy z kúpnej ceny je príslušná platba vrátená Kupujúcemu prevodom na bankový účet alebo odovzdaná v hotovosti na pokladni v sídle spoločnosti alebo iným dohodnutým spôsobom.

Reklamácie uplatňuje kupujúci na výdajnom mieste dodávateľa:

Qstore / QSPORT.sk
Krkonošská 19
Vrchlabí
543 01

E-mail: info@qsport.sk

Reklamačný list na stiahnutie: tu

Reklamovaný tovar nezasielajte na dobierku - nebude vyzdvihnutá.


Na reklamáciu nemožno prijať tovar v následnom stave:

tovar po záručnej dobe v deň predloženia (doručenia) tovaru k reklamácii

tovar bez predloženia dokladu o kúpe (faktúry)

tovar poškodený neodborným servisným zásahom

tovar mechanicky poškodené

tovar poškodený prírodnými živlami ako je voda, oheň, blesk a podobne

tovar poškodený nesprávnym použitím v rozpore s návodom na použitie

Kupujúci je povinný odovzdať reklamovaný tovar k reklamácii najlepšie v originálnom balení as daňovým dokladom. Pri reklamácii tovaru je povinnosťou kupujúceho uviesť spoločne s tovarom a príslušnými dokladmi tiež dôvod k reklamácii.

Štandardná záruka na produkty je 24 mesiacov. Nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia zásielky alebo dátumu uvedeného na daňovom doklade jedná ak sa o osobný odber.

Záruka v zmysle zákona sa vzťahuje na výrobné vady tovaru, na chyby vzniknuté bežným opotrebovaním sa záruka nevzťahuje.

Zodpovednosť za správnosť údajov

Informácie na webových stránkach môžu byť z časti preberané od tretích strán a môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predajca teda nemôže bezvýhradne garantovať správnosť ich obsah.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. 5 2015. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.